Klachten

Als onderdeel van haar kwaliteitssysteem heeft Stoeterij de Woude een klachtenprocedure. Als u een klacht heeft hebben wij daarvoor de volgende vaste procedure.

1. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) indienen bij de directie. u wordt gevraagd een korte uiteenzetting te geven van de klacht en welke wensen u heeft.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen en u ontvangt daarover binnen 1 week een schriftelijke reactie (bij voorkeur ook weer per e-mail). Mogelijk dat de directie u tussentijds benadert om een nadere toelichting op de klacht.

3. Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd opdat deze ook periodiek kunnen worden geëvalueerd (om te bezien of er een rode draad is te herkennen in de klachten en om te bezien of er adequaat is gereageerd op de klachten).

4. Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, op basis waarvan onze (re)actie op ingediende klachten tevens kunnen worden gemonitord.

Doel van de klachtenprocedure is, om het u als klant zo optimaal mogelijk naar de zin te maken en eventuele onvolkomenheden of irritaties zo snel mogelijk te kunnen herkennen en te elimineren. Ook eventuele suggesties ter verbetering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering of dienstverlening zijn natuurlijk welkom!