Kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij erg belangrijk. Belangrijke aspecten daarvan zijn:

Kwaliteit van dienstverlening.
Binnen de organisatie hebben wij diverse onderdelen van het NEN-EN-ISO 9001 : 2015 geïmplementeerd. Dat betekent dat wij streven naar continue verbetering van onze kwaliteit. Dat uit zich onder meer in het nakomen van de afgesproken kwaliteit van de verzorging van uw paarden, het voeren van een adequate registratie en administratie, een adequate communicatie naar onze klanten en last but not least een adequate klachtenregeling. Een klacht kunt u altijd mondeling kwijt bij Lisette Brevé maar ook schriftelijk bij de directie. Een klacht moet worden afgehandeld via een vooraf opgestelde procedure, zodat u altijd binnen afzienbare termijn verneemt wat er met uw klacht is gedaan. Ook staan wij open voor suggesties van klanten voor verbetering van onze dienstverlening.

Om direct contact te hebben met onze klanten hebben we periodiek overleg met de Stalafgevaardigden. Zij nemen per stalgedeelte de wensen en ideeën van klanten mee naar ons team van Stoeterij de Woude.

Arbeidsomstandigheden
De Stoeterij voert een beleid op grond waarvan de arbeidsomstandigheden binnen de geldende wet- en regelgeving zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Dat wil zeggen dat we werken met goedgekeurde en goed onderhouden arbeidsmiddelen zoals de tractoren, de heftruck, de trappen en de kruiwagens. Binnen onze onderneming is tevens een Risico Inventarisatie en evaluatie opgesteld alsmede een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden structureel te verbeteren binnen de wettelijke kaders.

Milieu en energie.
Stoeterij de Woude beschikt over een geldende omgevingsvergunning en leeft de hierin gestelde normen alsmede de overige milieuwet- en regelgeving na. Ons beleid is er op gericht, om de milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te minimaliseren. Daartoe hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en het doorvoeren van enkele energiebesparende maatregelen, zoals die met betrekking tot energiezuinige verlichting en het na een vooraf ingestelde tijd automatisch afslaan van ventilatoren en solaria.
  • Het besproeien van de rijbakken met oppervlaktewater waarmee tevens stofverspreiding naar de omgeving wordt tegen gegaan.
  • Het installeren van zonnepanelen om zoveel mogelijk selfsupporting te zijn in het elektriciteitsverbruik.
  • Het installeren van waterbesparende kranen.

Veiligheid
Het veilig stallen van uw paard en het veilig beheer van uw eigendommen wordt binnen de Stoeterij goed gefaciliteerd. Zo hebben wij de beschikking over de bewaking van ons terrein door middel van een waakhond, opgestelde bewakingscamera’s en terreinverlichting. Ten aanzien van het aspect brand hebben wij diverse brandpreventieve en -repressieve maatregelen genomen, zoals het uitvaardigen van een rookverbod (met uitzondering van 1 rookplek), de opstelling van een compleet brandalarmeringssysteem met een doormelding naar een meldkamer alsmede het voorhanden hebben van diverse brandblusmiddelen. Omdat kortsluiting een risico is voor iedere stalling laten wij onze installatie periodiek keuren. Onze installatie voldoet aan NEN 1010. Tenslotte beschikken wij over een adequate BHV-organisatie, met gediplomeerde Bedrijfshulpverleners. Onlangs hebben wij met de brandweer Ridderkerk nog een grootschalige oefening gehouden, dit alles met als doel de veiligheid van u en uw paard zo goed mogelijk te waarborgen. Wij streven er naar ieder jaar een ontruimingsoefening te doen.